DE LA „HOMEOPATIA EXOGENĂ” LA „RESONATORUL BIOFOTONIC”

Urmare a unei onorante invitatii, marcata de o riguroasa selectie stiintifica a lucrarilor participante
la CONGRESUL MONDIAL DE MEDICINA INTEGRATIVA recent desfasurat in China, Profesorul Universitar
Emerit Dr. TRAIAN-DINOREL STANCIULESCU, de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi (Romania) si
de la Universitatea „Akamai” din Hawaii (SUA), a prezentat lucrarea stiintifica:

FROM „EXOGENOUS HOMEOPATHY” TO „BIOPHOTONIC RESONATOR”:
A POSSIBLE WAY OF CONFRONTING CORONA VIRUS.

Ineditul explicatiilor stiintifice formulate din perspectiva BIOFOTONICII − stiinta „Luminii Vii” − a vizat intre altele: descrierea prin modelare analogica a organismului uman (ca un ansamblu coerent de „laseri biologici”), generarea bioplasmei (chi, ki sau prana) ca suport energo-informational al tuturor practicilor de medicina complementara, implicarea mecanismului de „rezonanta holografica” in intelegerea proceselor metabolice, clarificarea rationala a unor fenomene neconventionale cum ar fi inedia, levitatia etc.

De mentionat ca, in sustinerea acestor mecanisme inca insuficient cunoscute de stiinta standard, autorul s-a prevalat de contributiile teoretice si deopotriva tehnologice ale profesorului Mehran Keshe, prin referinte explicite la STIINTA PLASMEI si la produsele MAGRAV, conturand astfel posibilitatea unei fertile conjunctii si colaborari stiintifice.

Explicarea stiintifica a mecanismului de „rezonanta holografica” si a procesului de generare a bioplasmei in consens cu principiile teoretice si tehnologice MAGRAV.

O astfel de oportunitate a rezultat implicit din valorificarea principiilor HOMEOPATIEI EXOGENE − concepute ca rezultat al interactiunilor dintre oganismul uman si stimulii bio-electro-magnetici ultraslabi pe care ii genereaza constant materialele si culorile, formele, volumele si accesoriile etc. In acest sens, diferitele tipuri de Rezonatoarele Biofotonice prezentate de profesorul Traian D. Stanciulescu au conturat si cateva posibile cai de confruntare cu pandemia generata de corana-virusul, prin specificul tipului de rezonanta biofotonica posibil de orientat catre acesta, posibilitatea unui camp de imunitate colectiva etc.

Pentru complexitatea si originalitatea cercetarii, pentru potentiala eficienta a solutiilor formulate, profesorului Traian D. Stanciulescu i s-a acordat titlul de EXPERT si i s-a decernat titlul − unic in cadrul Congresului Mondial de Terapii Complementare din China− THE SCIENTIST OF THE YEAR.
La acest eveniment au participat peste 400.000 de persoane din peste 50 de tari.

In acest chip, EXCELENTA ROMANEASCA a fost o data mai mult recunoscuta cu demnitate in planul cercetarii stiintifice internationale, sustinand principiul generos si intelept pe care profesorul Traian D. Stanciulescu l-a formulat in finalul conferintei:

VOM FI IMPREUNA SAU NU VOM MAI FI DELOC.

 

English

Following an honourable invitation, marked by a rigorous scientific selection of papers participating in the WORLD CONGRESS OF INTEGRATED MEDICINE recently held in China, Professor Emeritus Dr. TRAIAN-DINOREL STANCIULESCU, from the University „Alexandru Ioan Cuza” in Iasi (Romania) and from Akamai University in Hawaii (USA), presented the scientific paper:

FROM „EXOGENOUS HOMEOPATHY” TO „BIOPHOTONIC RESONATOR”:
A POSSIBLE WAY OF CONFRONTING CORONA VIRUS.

The novelty of the scientific explanations formulated from the perspective of BIOFOTONICS – the science of „Living Light” – aimed among others: the description by analog modeling of the human body (as a coherent set of „biological lasers”), bioplasma generation (chi, ki or prana) as energy support -informational information of all complementary medicine practices, involvement of the „holographic resonance” mechanism in understanding metabolic processes, rational clarification of unconventional phenomena such as starvation, levitation, etc.

It should be mentioned that, in support of these mechanisms still insufficiently known by standard science, the author took advantage of the theoretical and technological contributions of Professor Mehran Keshe, through explicit references to PLASMA SCIENCE and MAGRAV products, thus outlining the possibility of a fertile conjunction and scientific collaboration.

Scientific explanation of the mechanism of „holographic resonance” and the process of generating bioplasma in accordance with the theoretical and technological principles of MAGRAV.

Such an opportunity implicitly resulted from capitalizing on the principles of EXOGENOUS HOMEOPATHY – conceived as a result of the interactions between the human body and the ultra-weak bio-electro-magnetic stimuli that materials and colors, shapes, volumes and accessories, etc. constantly generate. In this sense, the different types of Biophotonic Resonators presented by Professor Traian D. Stanciulescu have outlined some possible ways to deal with the pandemic generated by the Koran-virus, by the specific type of biophotonic resonance possible to target it, the possibility of a field of collective immunity etc.

For the complexity and originality of the research, for the potential efficiency of the formulated solutions, Professor Traian D. Stanciulescu was awarded the title of EXPERT and was awarded the title – unique in the World Congress of Complementary Therapies in China – THE SCIENTIST OF THE YEAR.
This event was attended by over 400,000 people from over 50 countries.

In this way, ROMANIAN EXCELLENCE was once again recognized with dignity in the field of international scientific research, supporting the generous and wise principle that Professor Traian D. Stanciulescu formulated at the end of the conference:

WE WILL BE TOGETHER OR WE WILL NOT BE ANYTHING AT ALL.

comentariile sunt inchise